Μοντεσσοριανή Αγωγή κι Εκπαίδευση

Εξαμηνιαία ηλεκτρονική έκδοση του Ιδρύματος Μαρίας & Σωτήρη Γουδέλη

Το περιοδικό αυτό εκδίδεται από το Ίδρυμα Μαρίας & Σωτήρη Γουδέλη, πρωτοπόρων εκπαιδευτικών που εισήγαγαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της μοντεσσοριανής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, που σημαίνει ότι όλο το περιεχόμενο είναι δωρεάν για προβολή και κοινή χρήση - με τον όρο να αναφέρεται η πηγή του - το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην προβολή θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών μελετών για την μοντεσσοριανή αγωγή, να δημοσιοποιήσει νέες εκπαιδευτικές πρακτικές στη μοντεσσοριανή εκπαίδευση, αλλά και προωθήσει την ανάπτυξη προβληματισμών για τα τρέχοντα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές του Μοντεσσοριανού συστήματος αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Πρόθεση είναι η δημοσίευση άρθρων για όλες τις πτυχές της μοντεσσοριανής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο των σύγχρονων προσεγγίσεών της, αλλά και των ιστορικών της διαστάσεων.

Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες, αλλά και επισκοπήσεις, σχόλια και πληροφορίες δράσεων μοντεσσοριανής αγωγής και εκπαίδευσης με στόχο να αναδείξει όλες τις διαστάσεις του μοντεσοριανού συστήματος και παράλληλα να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο για τη σχετική θεωρία και πράξη.

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους (peer review). Συντάσσονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην συντακτική ομάδα του περιοδικού, στην οποία μπορούν να απευθύνονται και όποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.